Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen U als cliënt en de fysiotherapeut/manueel therapeut die werkt voor Move2be.
  • Voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst wordt u geattendeerd op deze betalingsvoorwaarden en krijgt u een exemplaar hiervan uitgereikt. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Move2be zich het recht voor, 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij U in rekening te brengen, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënten worden behandeld.
  • Indien de cliënt niet op een gemaakte afspraak verschijnt, zal deze afspraak wel voor 75% in rekening worden gebracht.
  • De factuur dient door de cliënt betaald te worden en daarna te worden verhaald bij de verzekering.
  • De factuur van Move2be voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso, dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan Move2be, dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.
  • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is Move2be gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Move2be gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief BTW.