Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut die werkt voor Move2be.
  • Voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst wordt u geattendeerd op deze betalingsvoorwaarden. (exemplaar van deze betalingsvoorwaarden kunt u verkrijgen bij de balie).
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde tijd houdt Move2be zich het recht voor  om 75 % van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.
  • Wanneer patiënt niet verschijnt op een afspraak, wordt de afspraak voor 75% in rekening gebracht.
  • De factuur/declaratie/nota van Move2be voor kosten, behandeling, vergoedingen en leveringen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/klant in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.
  • Wanneer de cliënt niet of niet voldoende verzekerd is dient de behandeling  contant of per pin te worden voldaan. (na de behandeling)
  • Bij verzuim van betaling is Move2be gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/klant. (artikel 6:96BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten)
  • Move2be houdt zich het recht voor om voor specifieke behandelingen (Echo, Epte®) per pin of contant te laten voldoen.