Voorwaarden Fitness

 • Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschapsduur
 • Bij inschrijving dient men zich met een geldig legitimatiebewijs te identificeren
 • De maandelijkse lidmaatschapsbijdrage is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd
 • De lidmaatschapsbijdrage kan per betalingstermijn worden aangepast
 • De lidmaatschapsbijdrage wordt door middel van de door de cliënt op de voorzijde gegeven machtiging middels periodieke automatische incasso geïnd
 • De automatische incasso zal rond de 27e van de maand plaatsvinden. Indien de deelnemer niet voor de dertigste van de maand zijn/haar lidmaatschapsbijdrage heeft betaald, is de  cliënt onverminderd het bovenstaande een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag
 • De lidmaatschapsbijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de cliënt gebruik  maakt van de faciliteiten van  Move2be
 • De directie is bevoegd om bij wanbetaling de wanbetaler, de toegang tot het pand van Move2be  te ontzeggen
 • Elke cliënt ontvangt na ondertekening van lidmaatschapsformulier een tag waarmee toegang tot Move2be kan worden verkregen. Deze tag blijft eigendom van Move2be en dient bij beëindiging van het lidmaatschap te worden ingeleverd
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de aan de voorzijde vermelde duur. Indien de ingangsdatum anders is dan de eerste van de maand, is de looptijd gelijk aan de voorzijde vermelde duur, vermeerderd met het aantal dagen tussen de ingangsdatum en het einde van de maand
 • Indien de cliënt bij het aangaan van het lidmaatschap gebruik heeft kunnen maken van een actieaanbieding, bijvoorbeeld één of meerdere maanden gratis of tegen gereduceerd tarief sporten, gaat de aan de voorzijde vermelde duur van het lidmaatschap in ná de periode van gratis of tegen gereduceerd tarief sporten
 • Bij een doorlopende incasso heeft de cliënt 8 weken de tijd om de afschrijving terug te  laten boeken als de deelnemer niet eens is met de incasso-afschrijving
 • Voor alle lidmaatschappen geldt een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand
 • Indien men het lidmaatschap niet wenst te verlengen of het lidmaatschap wenst op te zeggen dient men dit schriftelijk per mail of middels een beëindigingsformulier kenbaar te maken
 • Het lidmaatschapsformulier eindigt altijd aan het einde van de kalendermaand.  Evt. borg van de tag wordt bij beëindiging terug gegeven bij inlevering van de tag
 • De cliënt ontvangt een bewijs van opzegging na inlevering van het beëindigingsformulier. Lidmaatschapsbijdragen dienen voor het einde van het lidmaatschap te worden voldaan.
 • Na de beëindigingsdatum blijft de nog niet voldane lidmaatschapsbijdrage verschuldigd
 • Move2be is niet aansprakelijk voor  vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van cliënten. Tevens is Move2be niet aansprakelijk  voor eventuele ongevallen van cliënten
 • Move2be heeft het recht om het centrum te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar ( m.u.v. feestdagen ). Indien Move2be het noodzakelijk acht mag zij het geldende rooster aanpassen, betreffende het aantal uren, instructeurs, groepsgrootte, les vorm / programma en tijdstip
 • Move2be heeft het recht om de lidmaatschapsbijdrage  te verhogen. Cliënten ontvangen bij verhoging van de lidmaatschapsbijdrage hierover schriftelijk bericht
 • De cliënt houdt zich aan de huisregels van Move2be
 • Alle eventuele kosten, waaronder incasso, advocaat en deurwaarder kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door Move2be worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de cliënt te bewerkstelligen, zijn ten laste va n de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15%  van het  verschuldigde bedrag, met een minimum van € 80,00 waarvoor geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat of deurwaarder is, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld