Voorwaarden Fysiotherapie

 • De openingstijden van al onze locaties staan vermeld op onze website
 • De praktijk is telefonisch bereikbaar op het nummer 0528-278111. Daarnaast zijn wij ook  te bereiken via: info@move2be.nl of via onze website: www.move2be.nl
 • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut die werkt voor Move2be
 • Voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst wordt u geattendeerd op deze voorwaarden
 • Move2be heeft met diverse zorgverzekeraars zorgovereenkomsten afgesloten. Als u wilt weten of fysiotherapie binnen uw zorgverzekering valt, hoeveel behandelingen er vergoed worden of wanneer de vergoeding stopt, adviseren wij om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor therapie is dit uw eigen verantwoordelijkheid, u ontvangt in dit geval een  nota van  Move2be
 • De fysiotherapie is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend onderzoek, dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is
 • Move2be hanteert de tarieven die met uw zorgverzekeraar  zijn overeengekomen. Indien u niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, of wanneer u geen behandelingen meer vergoed krijgt vanuit de basis verzekering of aanvullende verzekering, zijn de praktijk tarieven van toepassing. Het is mogelijk dat het bedrag  van uw zorgverzekeraar verschilt met het bedrag wat hier genoemd wordt
 • De nota van Move2be voor kosten, behandeling en vergoedingen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum
 • Wanneer de cliënt niet of niet voldoende verzekerd is dient de behandeling  contant of per pin te worden voldaan. (na de behandeling)
 • U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verplaatsen of afzeggen. Wanneer u uw afspraak niet tijdig afzegt, moeten wij deze bij u in rekening brengen. Dit is 75% van de voorgenomen behandeling. Een te laat geannuleerde afspraak, wordt niet door uw verzekeraar vergoed
 • Om uw behandeling(en) te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar kunt u niet op dezelfde dag door een andere therapeut behandeld worden. Intake, onderzoek/screening en behandeling op dezelfde dag is wel toegestaan
 • Bij verzuim van betaling is Move2be gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. (artikel 6:96BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten)
 • Move2be houdt zich het recht voor om voor specifieke behandelingen ( Echo, Epte® ) per pin of contant te laten voldoen
 • Bij ( langdurige ) ziekte of vakantie van een therapeut zorgen wij, met uw goedkeuring, er voor dat de behandeling wordt overgenomen door een andere therapeut. Op deze manier ondervindt u geen vertraging van uw behandelproces
 • Move2be is niet aansprakelijk voor  vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van cliënten. Tevens is Move2be niet aansprakelijk  voor eventuele ongevallen van cliënten