Privacyreglement

Move2be hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Move2be houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Move2be zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan het dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Move2be verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • administratieve doeleinden;
 • bijhouden van het behandelverloop;
 • communicatie over het behandelverloop met verwijzer(s);
 • afnemen van een cliënttevredenheidsonderzoek;
 • verrichten van (geanonimiseerde) data-analyse.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is;

 

 • de overeengekomen behandelovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Move2be de volgende persoonsgegevens van u vragen;

 

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • burgerlijke staat;
 • werkzaam bij organisatie;
 • bankrekeningnummer;
 • burger servicenummer (BSN);
 • kopie identiteitsbewijs/paspoort;
 • over uw gezondheid.

 

Uw persoonsgegevens worden door Move2be opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna alleen in het cliëntenarchief voor maximaal 15 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens ketenpartners

 

Persoonsgegevens van ketenpartners worden door Move2be verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en);

 

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over het behandelverloop van cliënten;
 • afstemmen van samenwerkingsafspraken m.b.t. cliëntenzorg;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • de gedeelde behandelrelatie met cliënt(en);

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Move2be de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • functie;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres.

 

Verwerking van persoonsgegevens leveranciers

 

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Move2be verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • de overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande (en) kan Move2be de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;

 

Uw persoonsgegevens worden door Move2be opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerde

 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Move2be verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Move2be de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Move2be opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Move2be verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en);

 

 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • de arbeidsovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Move2be de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • salarisgegevens;
 • kopie identiteitsbewijs;
 • burgerservice nummer (BSN);

 

Uw persoonsgegevens worden Move2be opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hier boven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verzorgen van de personeelsadministratie;
 • het verzorgen van een cliënttevredenheidsonderzoek;
 • het verrichten van (geanonimiseerde) data-analyse.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om e beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Move2be bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatig verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • alle personen die namens Move2be van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen e verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers.  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Bejegening

 

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënten zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

 

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de behandelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysio en de cliënt aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijvoorbeeld stagiaire) bij een behandeling aanwezig is zal vooraf toestemming worden gevraagd aan de cliënt.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling wordt beëindigd.
 • Besproken onderwerpen met de cliënten blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft zich altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy en Bejegening reglement nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Move2be
Van Limburg Stirumstraat 132
7901 AT Hoogeveen
0528-278111
www.move2be.nl