Voorwaarden Fitness

Bekijk hieronder de voorwaarden voor fitness

 1. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschapsduur van 4 weken, 26 weken of 52 weken.
 2. De cliënt meldt zich aan of wordt aangemeld via de website van Virtuagym.
 3. De overeenkomst is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 4. De cliënt wordt geacht de lidmaatschapsvoorwaarden bij het aangaan van de overeenkomst te lezen en door ondertekening van de overeenkomst akkoord te gaan met de inhoud van de lidmaatschapsvoorwaarden. Tevens gaat de cliënt akkoord met de geldende huisregels van Move2be. Onze huisregels mogen tussentijds gewijzigd worden.
 5. De 4-wekelijkse lidmaatschapsbijdrage is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. De lidmaatschapsbijdrage wordt door middel van een machtiging, gegeven door cliënt, middels periodieke automatische incasso geïnd.
 6. Indien de cliënt niet voor het 4-wekelijkse betalingstermijn van de periode zijn/haar lidmaatschapsbijdrage heeft voldaan is de cliënt onverminderd het bovenstaande een rente van 1.5% per periode verschuldigd over het openstaande bedrag.
 7. De lidmaatschapsbijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de cliënt gebruik maakt van de faciliteiten van Move2be.
 8. De directie is bevoegd om bij wanbetaling de wanbetaler, de toegang tot het pand van Move2be te ontzeggen.
 9. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de aangemelde duur.
 10. Indien de cliënt bij het aangaan van het lidmaatschap gebruik heeft kunnen maken van een actieaanbieding, bijvoorbeeld één of meerdere periodes gratis of tegen gereduceerd tarief sporten, gaat de vermelde duur van het lidmaatschap in ná de periode van gratis of tegen gereduceerd tarief sporten.
 11. Bij een doorlopende incasso heeft de cliënt 8 weken de tijd om de afschrijving terug te laten boeken als de cliënt het niet eens is met de incasso-afschrijving.
 12. Voor alle lidmaatschappen geldt een opzegtermijn van minimaal 4 weken. Indien de cliënt het lidmaatschap niet 4 weken voor de einddatum van de vermelde contractduur schriftelijk opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van 4 weken.
 13. Indien men het lidmaatschap niet wenst te verlengen of het lidmaatschap wenst op te zeggen dient men dit schriftelijk met opgaaf van reden kenbaar te maken.
 14. De beëindiging van het lidmaatschap eindigt altijd aan het einde van de periode.
 15. De cliënt ontvangt een bewijs van opzegging.
 16. Lidmaatschapsbijdragen dienen voor het einde van het lidmaatschap te worden voldaan. Na de beëindigingsdatum blijft de nog niet voldane lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.
 17. De overeenkomst kan tijdelijk stopgezet worden voor maximaal twee maal een periode van 4 weken. De tijdelijke stopzetting kan nooit met terugwerkende kracht. De tijdelijke stopzetting zal de lengte van de overeenkomst met de duur van de stopzetting verlengen.
 18. Move2be is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van cliënten. Tevens is Move2be niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van cliënten.
 19. Move2be heeft het recht om het centrum te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar (m.u.v. feestdagen). Indien Move2be het noodzakelijk acht mag zij het geldende rooster aanpassen, betreffende het aantal uren, instructeurs, groepsgrootte, les vorm/programma en tijdstip.
 20. Move2be heeft het recht om de lidmaatschapsbijdrage te verhogen. Cliënten ontvangen bij verhoging van de lidmaatschapsbijdrage hierover minimaal 4 weken van tevoren schriftelijk bericht.
 21. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, advocaat en deurwaarderkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door Move2be worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de cliënt te bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 waarvoor geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat of deurwaarder is, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld.

 

Move2be doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Move2be houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).