Voorwaarden Fysiotherapie

Bekijk hieronder de voorwaarden voor fysiotherapie

 1. De openingstijden van onze locaties staan vermeld op onze website.
 2. De praktijk is telefonisch op kantoordagen tussen 08:00 en 16.30 uur bereikbaar op het nummer  0528-278111. Daarnaast zijn wij ook te bereiken via het contactformulier op onze website: www.move2be.nl of via info@move2be.nl
 3. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst, waarvoor patiënt toestemming geeft bij de intake, tussen u als patiënt en de fysiotherapeut die werkt voor Move2be.
 4. Patiënt wordt tijdens de intake om toestemming gevraagd voor het uitwisselen van informatie ten aanzien van het behandelplan en doelstellingen. Dit wordt aangevinkt in het dossier van patiënt.
 5. Move2be heeft met diverse zorgverzekeraars zorgovereenkomsten afgesloten. Als u wilt weten of fysiotherapie binnen uw zorgverzekering valt, hoeveel behandelingen er vergoed worden of wanneer de vergoeding stopt, adviseren wij om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor therapie is dit uw eigen verantwoordelijkheid, u ontvangt in dit geval een nota van Move2be, verstuurd door Infomedics.
 6. De fysiotherapie is direct toegankelijk voor een screening, intake en behandeling en/of aanvullend onderzoek, dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. In sommige gevallen is een verwijzing wel nodig om op een  juiste manier te kunnen declareren.
 7. Move2be hanteert de tarieven die met uw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Indien u niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, of wanneer u geen behandelingen meer vergoed krijgt vanuit de basis verzekering of aanvullende verzekering, zijn de praktijktarieven van toepassing. Het is mogelijk dat het bedrag  van uw zorgverzekeraar verschilt met het bedrag wat hier genoemd wordt. Praktijktarieven hangen in de praktijk en zijn zichtbaar op onze website.
 8. De nota van Move2be via Infomedics voor kosten, behandeling en vergoedingen dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.
 9. U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verplaatsen of afzeggen. Wanneer u uw afspraak niet tijdig afzegt, moeten wij deze bij u in rekening brengen. Dit is 75% van de voorgenomen behandeling. Een te laat geannuleerde afspraak, wordt niet door uw verzekeraar vergoed.
 10. Om uw behandeling(en) te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar kunt u niet op dezelfde dag door een andere therapeut behandeld worden. Intake, onderzoek/screening en behandeling op dezelfde dag is wel toegestaan.
 11. Move2be houdt zich het recht voor om voor specifieke behandelingen (Echo, Epte®) in eigen beheer, per nota, te laten voldoen.
 12. Bij (langdurige) ziekte of vakantie van een therapeut zorgen wij, met uw goedkeuring, ervoor dat de behandeling wordt overgenomen door een andere therapeut. Op deze manier ondervindt u geen vertraging van uw behandelproces.
 13. Move2be is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van cliënten. Tevens is Move2be niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van cliënten.
 14. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, advocaat en deurwaarderkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door Move2be worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de cliënt te bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 waarvoor geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat of deurwaarder is, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld.

 

 

Move2be doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Move2be houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).